Algemene Voorwaarden

Op de Capra Nera producten van Mio Brandi zijn de algemene voorwaarden van Selecta Netherlands B.V. van toepassing.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt
verstaan onder:

 • Automaten: alle door Selecta en/of Selecta gelieerde vennootschappen en/of door Selecta ingeschakelde derden aan de Partner te leveren Automaat (inclusief  onderkasten, koffiecorners en andere bij de Automaat behorende zaken voor de verzorging van warme en/of koude dranken en andere verbruiksartikelen.
 • Diensten: alle diensten die ter uitvoering van een Overeenkomst aan de Partner (zullen) worden geleverd;
  – Operating: het vullen en reinigen van de automaat door medewerker van Selecta
  – Technische Service: het uitvoeren van onderhoud en oplossen van storingen
 • Producten: alle stoffelijke zaken die ter uitvoering van een Overeenkomst aan de Partner (zullen) worden geleverd en/of in gebruik worden verstrekt, waaronder Automaten;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Selecta en de Partner en elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
 • Partijen: Selecta en de Partner;
 • Schade: alle door de Partner geleden directe vermogensschade, met uitzondering van gederfde omzet, winst en/of andere gevolgschade. Indirecte schade en gevolgschade zijn uitdrukkelijk uitgesloten van Schade;
 • Selecta: Selecta Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend te (3316 EA) Dordrecht, Calandstraat 41 en ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 23052491;
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
 • Partner: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Selecta een Overeenkomst of andere rechtsbetrekking aangaat dan wel aan wie Selecta een aanbieding doet;
 • Werkdag: iedere dag niet zijnde een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag in Nederland.
 • Werkuur: ieder uur tussen 8.30 uur en 17:00 uur op een Werkdag.

Artikel 2 – Algemene bepalingen

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Selecta en de Partner voor de huur of bruikleen van de Automaat en/of de verkoop en levering van Automaat, onderdelen voor de Automaat, ingrediënten, verbruiksartikelen en andere zaken en zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, adviezen en leveringen die daarmee verband houden. Door te willen contracteren met Selecta, gaat de Partner uitdrukkelijk akkoord met deze Voorwaarden en doet zij afstand, zonder enig voorbehoud, van haar eigen algemene voorwaarden.
 2. In geval van strijdigheid tussen de Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleert de Overeenkomst.
 3. Indien een bepaling van de Overeenkomst of de Voorwaarden nietig, niet-rechtsgeldig of niet uitvoerbaar blijkt te zijn, laat zulks het overigens bepaalde in de Overeenkomst en de Voorwaarden onverlet en zullen Partijen een vervangende bepaling overeenkomen die qua inhoud en strekking de nietige, niet-rechtsgeldige of niet-uitvoerbare bepaling het dichtst benadert, gelet op de intentie van Partijen bij de Overeenkomst.
 4. De Partner zal Selecta schriftelijk informeren over iedere verandering van haar juridische situatie.
 5. De Partner geeft toestemming aan Selecta om informatie over de Partner te verschaffen aan derden die direct of indirect betrokken zijn of worden bij de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 3 – Overeenkomst

 1. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanvaard wordt, heeft Selecta het recht dit aanbod in ieder geval binnen 2 (twee) Werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, welke van de schriftelijke bevestiging afwijken, zijn slechts geldig indien zij door Selecta schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd. Elke Overeenkomst wordt door Selecta aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Partner voldoende kredietwaardig en integer blijkt voor de geldelijke nakoming van de Overeenkomst.
 2. Selecta heeft het recht bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Partner zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.
 3. Alle door Selecta bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld. Deze zijn voor Selecta slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Selecta is bevestigd.

Artikel 4 – Installatie, levering en onderhoud

 1. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen zal transport van Automaat door Selecta worden verzorgd conform de geldende Selecta tarieven. Selecta zorgt ervoor dat de voornoemde Automaten bedrijfsklaar zullen worden opgesteld op de plaats waar vooraf door de Partner de nodige water- en elektriciteitsleidingen zijn aangebracht, dit tot op één meter van de plaats van opstelling. Selecta verbindt zich tot technisch onderhoud van de Automaten.
 2. Wanneer de Partner hier niet aan heeft voldaan, heeft Selecta het recht van plaatsing af te zien en een bedrag van €99 per Automaat aan de Partner in rekening te brengen ter vergoeding van voorrij, administratieve en overige kosten. Tussen Selecta en de Partner zal een nieuwe plaatsingsdatum overeengekomen worden.
 3. Eventuele vertraging in transport, levering, installatie en/of aansluiting zal in geen geval de ontbinding van de Overeenkomst of de toekenning van een schadevergoeding en/of betaling van rente tot gevolg hebben.
 4. De Partner zal Selecta tijdens Werkdagen in redelijkheid alle gelegenheid geven om de Technische Service uit te voeren. Indien Selecta op verzoek van de Partner werkzaamheden op andere uren dan Werkuren verricht, zal Selecta de daarmee verband houdende toeslag per bezoek aan de Partner in rekening brengen.
 5. De Partner draagt voor eigen rekening en risico zorg voor het dagelijks onderhoud en zal zich als goed huisvader gedragen, hieronder valt onder meer het ontkalken van de Automaat. De Automaat wordt geleverd met een aangepast filter voor de op dat moment geldende prijs. Het gebruik van dit filter is verplicht. Het is de Partner niet toegestaan om enige wijziging of aanpassing van welke aard dan ook aan te brengen aan de Automaten. Selecta kan sanctie opleggen bij reparatie van de Automaten welke verricht worden door derden.
 6. Partner ondertekent een document voor ontvangst van de Automaten. Door het ondertekenen van dit document verklaart de Partner dat de Automaten compleet, gebruiksklaar, vrij van gebreken en in deugdelijke staat zijn afgeleverd.

Artikel 5 – Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 2. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van Selecta:
  a. exclusief BTW, vrachtprijzen en andere heffingen en belastingen van overheidswege;
  b. gebaseerd op levering vanaf het bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van Selecta;
  c. gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van de inkoopprijzen, vrachten, en andere kosten; en
  d. vermeld in Euro’s.
 3. Selecta heeft het recht jaarlijks, telkens op 1 januari, de tarieven te indexeren overeenkomstig de Consumentenprijsindex van het CBS. Daarnaast heeft Selecta het recht per kwartaal de tarieven van de ingrediënten aan te passen indien de marktontwikkelingen hiertoe aanleiding geven.
 4. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 5. Selecta heeft het recht om, alvorens de werkzaamheden in verband met de Overeenkomst aan te vangen, betaling van een voorschot te verlangen. Het voorschot zal worden verrekend met de laatste factuur die in het kader van de Overeenkomst aan de Partner zal worden verzonden.
 6. Voor orders onder de minimale ordergrootte is een toeslag voor transportkosten van toepassing op deze leveringen. Het geldende tarief hiervoor is terug te vinden op de prijslijst van Selecta en is van toepassing in het kwartaal waarin de ingrediëntenbestelling is gedaan.

Artikel 6 – Betaling

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient betaling op de door Selecta aangegeven wijze te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn van 14 (veertien) dagen na datum van de factuur. Bij overschrijding van deze termijn is de Partner van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd.
 2. De Partner is niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen.
 3. De Partner zal op het eerste verzoek van Selecta medewerking verlenen aan automatische incasso van de facturen door middel van afgeven van SEPA machtiging, waaronder het zorgdragen voor voldoende saldo op de bankrekening waar de automatische incasso van zal plaatsvinden.
 4. Klachten over facturen dienen binnen 10 (tien) werkdagen na verzenddatum van de facturen schriftelijk te zijn ingediend bij Selecta. Na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn, wordt de Partner geacht de facturen te hebben goedgekeurd, waarna het recht om te klagen vervalt.
 5. Het indienen van een klacht ontslaat de Partner niet van haar betalingsverplichtingen.

Artikel 7 – Exclusieve afnameplicht

 1. De Partner verplicht zich uitsluitend ingrediënten uit de overeenkomst te gebruiken die zijn betrokken bij Selecta tegen de daarvoor afgesproken prijzen.
 2. Bij niet-afname, of bij gebruik van andere producten dan van Selecta, heeft Selecta het recht het bedrag aan misgelopen ingrediënten inkomsten te factureren. Dit onverminderd het recht voor Selecta om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 8 – Waarborgen personeel Selecta

 1. De Partner zal doelmatige maatregelen treffen en alle ruimtes inrichten ter voorkoming van (het ontstaan van) gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van werknemers van Selecta en andere door Selecta ingeschakelde derden.
 2. Indien de Partner tekortschiet in de nakoming van deze verplichting, heeft Selecta het recht de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, totdat de Partner heeft aangetoond aan de betreffende verplichting te hebben voldaan.

Artikel 9 – Storingen en gebreken

 1. Na ontdekking van een storing aan de Automaat, zal de Partner hiervan onmiddellijk mededeling doen aan Selecta, en in het geval van een Automaat onder vermelding van het betreffende automaatnummer. Na ontvangst van de melding zal Selecta alle redelijke inspanningen doen de storing of het gebrek aan het Product verhelpen.
 2. Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst of deze Voorwaarden, zijn de kosten van het verhelpen van storingen en gebreken aan de Automaat voor rekening van Selecta.
 3. De kosten van het verhelpen van een storing of gebrek aan de Automaat zijn te allen tijde voor rekening van de Partner indien de storing of het gebrek het gevolg is van een of meer van de volgende oorzaken:
  a. ondeskundig, verkeerd gebruik of verwaarlozing van de Automaat door de Partner, haar personeel of andere gebruikers;
  b.reparaties of veranderingen aan of afstellingen van de Automaat die niet zijn verricht door Selecta;
  c. al dan niet opzettelijke beschadigingen aan de Automaat door de Partner, haar personeel of andere gebruikers;
  d. het gebruik van niet van Selecta afkomstige producten; en/of
  e.vastzittende munten en/of oorzaken van buitenaf, waaronder maar niet beperkt tot storingen in de toevoer van elektriciteit of water, vernieling, transport, inbraak of brand.
 4. Ter voorkoming van misverstanden, de kosten van technische wijzigingen aan of afstellingen van de Automaat, uitgevoerd op verzoek van de Partner, zijn te allen tijde voor rekening van de Partner.

Artikel 10 – Overmacht

 1. Er is sprake van overmacht bij werkstaking, weersomstandigheden, brand, ziekte, oorlog of natuurrampen, overschrijding van de levertijd door toeleveranciers van zaken of diensten, transportproblemen ten gevolge van een tekort van transportmiddelen of overheidsmaatregelen. Als de overmachtsituatie langer dan 30 dagen heeft geduurd, heeft Selecta het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Het deel van de opdracht dat reeds is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend zonder dat Selecta iets verschuldigd is.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. In geen geval zal de totale vergoeding voor Schade meer zijn dan het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Selecta gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.
 2. De Partner vrijwaart Selecta voor alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. De Partner dient eventuele Schade zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Selecta te melden, uiterlijk binnen 2 ( twee) maanden nadat de Partner met de betreffende Schade bekend is geworden. Na verloop van deze termijn, vervalt het recht op vergoeding van de betreffende Schade.
 4. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door verloop van 1 (een) jaar nadat de Partner met de schade en met Selecta als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
 5. Selecta is niet aansprakelijk voor Schade veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van Partner en de ondergeschikten van Partner.

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

 1. Selecta heeft het recht om de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder verplicht te zijn tot betaling van enige compensatie, indien:
  a. de Partner inbreuk maakt op een op haar rustende verplichting en deze inbreuk niet ongedaan maakt binnen 15 (vijftien) Werkdagen na ontvangst van een daartoe strekkende mededeling; of
  b. een verzoek is gedaan tot faillissement of (voorlopige) surseance van de Partner of als de Partner wordt ontbonden;
  c. de partner ophoudt te bestaan als gevolg van een juridische fusie of betrokken is bij een juridische splitsing; of
  d. de Partner een vrijwillige regeling treft met (een substantieel deel van) haar
  crediteuren of hiertoe verplicht wordt; of
  e. beslag wordt gelegd op de Automaten; of
  f. Partner zijn bedrijf geheel staakt of beëindigt, dan wel ingeval van ernstige twijfel van Selecta over de continuïteit van het bedrijf van Partner; of
  g. er naar het oordeel van Selecta een ingrijpende wijziging plaatsvindt in de (in)directe (feitelijke) zeggenschap over een Partner, dan wel indien het voornemen bestaat voor zo’n ingrijpende wijziging, of een substantieel gedeelte van de activa van (het bedrijf van) Partner aan derden wordt overgedragen, dan wel het voornemen bestaat voor zo’n overdracht; of
  h. de Automaat wordt vervreemd, onteigend, gevorderd of verbeurdverklaard, geheel of gedeeltelijk teniet gaat of wordt beschadigd; of
  i. zich enige gebeurtenis, verandering of omstandigheid voordoet of voorzienbaar is, dat zulks zich kan voordoen, die aanleiding geeft tot gegronde vrees dat de Partner tekort zal gaan schieten in de nakoming van enige verplichting van welke aard dan ook tegenover Selecta.
 2. Selecta is gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst direct te ontbinden, in de gevallen zoals genoemd hierboven (artikel 12 lid 1). Ingeval van zodanige ontbinding is Partner aan Selecta een onmiddellijk opeisbare vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van het totaal van de termijnen die Partner bij het in stand blijven van de Overeenkomst gehouden zou zijn geweest te voldoen, vermeerderd met buitengerechtelijke invorderingskosten van 10% van het totale bedrag van de niet betaalde termijnen, met een minimumbedrag van EUR 250,-. Deze vergoeding laat het recht van Selecta om (aanvullende)schadevergoeding te vorderen onverlet.
 3. Ongeacht de wijze waarop de Overeenkomst eindigt, zal Selecta voor rekening van Partner de Automaten onmiddelijk in haar bezit nemen.

Artikel 13 – Overdracht

 1. De Partner is niet gerechtigd (een deel van) haar rechten en/of verplichtingen ingevolge de Overeenkomst over te dragen of te bezwaren aan een derde. De Partner is ook niet gerechtigd de Automaat over te dragen, te verpanden, te verplaatsten, onder te verhuren en/of in gebruik te geven aan derden.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

 1. Op al de aanbiedingen, overeenkomsten van Selecta en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband hebben met de Overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn worden exclusief beslecht, in eerste instantie of in kort geding, door de rechtbank te Rotterdam.
 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Selecta om het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde Nederlandse burgerlijke rechter.

Artikel 16 – Ingangsdatum en deponering

 1. Deze Voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2018, op welke datum zij zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Midden Nederland onder nummer 139/2015. Eerdere leverings- en betalingsvoorwaarden van voor die datum zijn vervallen.