Privacy Statement Mio Brandi

Algemeen
Mio Brandi vindt privacybescherming van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze producten en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Artikel 1 – Definities
1.1   Mio Brandi is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd aan de Stadsring 161 B (3817 BA) te Amersfoort, Nederland, KvK-nummer 60693320. Mio Brandi voert haar onderneming in Nederland en zij slaat haar data op op servers in Nederland.
1.2   Mio Brandi is geëngageerd om te voldoen aan toepasselijke Nederlandse en Europese privacyregelgeving zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (EU 2016/679, hierna: AVG).
1.3   Mio Brandi verklaart in deze privacy statement in welke gevallen en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, voor welke doelen deze worden gebruikt en op welke wijze de persoonsgegevens worden beveiligd.
1.4   Mio Brandi houdt zich bezig met de ontwikkeling van producten, o.a. koffieproducten, theeproducten en aanverwanten, o.a. voor haar eigen merk Capra Nera – Italian Coffee, welke zij vervolgens zal verkopen aan horecaondernemingen in Nederland en België. Deze ondernemingen worden hierna aangeduid als “Lid” of “Leden” en zijn een overeenkomst aangegaan met Mio Brandi en haar partners betreffende haar activiteiten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1   Deze privacy statement is van toepassing op alle overeenkomsten en afspraken tussen een Lid en Mio Brandi voor de aanschaf van haar Producten en het gebruik van de website en webshop van Mio Brandi dan wel Capra Nera. De toepasselijkheid van andere privacy statements wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.2   Mio Brandi is gerechtigd haar privacy statement te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van Mio Brandi dan wel Capra Nera worden gepubliceerd en zullen vanaf dat moment van kracht zijn.
2.3   Indien enige bepaling in deze privacy statement nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Mio Brandi zal een nieuwe bepaling vaststellen, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 – Persoonsgegevens
3.1   Inzake de activiteiten van Mio Brandi verwerkt zij de volgende persoonsgegevens:

 • Namen;
 • Ondernemingsvormen;
 • Geboortedata en geslacht;
 • Adressen;
 • Websites;
 • Telefoonnummers;
 • Bankrekeningnummers;
 • Klantnummers;
 • KvK-nummers en/of identificatienummers;
 • BTW-nummers;
 • Inkoopdata, afnamevolumes en omzetgegevens;
 • Inlogcodes en wachtwoorden.

Mio Brandi kan deze gegevens rechtstreeks van de Leden of van derden ontvangen, ten behoeve van haar activiteiten. Wel blijven de Leden zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd.
3.2   Onder persoonsgegevens wordt zogenaamde geaggregeerde informatie, zoals informatie over een groep van producten of groep van gebruikers niet begrepen. Met geaggregeerde informatie kan Mio Brandi beter trends en haar Leden leren begrijpen, dit om nieuwe functies, producten dan wel dienstverlening te ontwikkelen. Deze privacy statement beperkt het verzamelen en verwerken van informatie op geaggregeerde niveau niet.

Artikel 4 – Doel
4.1   Mio Brandi heeft de persoonsgegevens nodig om zo goed mogelijk uitvoering te geven aan haar activiteiten ten behoeve van haar Leden en het doen van nieuwe aanbiedingen. De Leden stemmen ermee in dat persoonsgegevens voor de volgende doeleinden wordt gebruikt:

 • Om het Lid gebruikt te laten maken van de activiteiten en klantenondersteuning te leveren door middel van e-mail of per telefoon;
 • Om de activiteiten, content en advertenties op het Lid af te stemmen, te meten en te verbeteren;
 • Om contact met het Lid op te nemen, via e-mail, push notificatie, tekstbericht (SMS) of telefonisch;
 • Om het Lid te informeren over de huidige en nieuwe producten, ten behoeve van gerichte marketingactiviteiten,
 • Updates en promotionele aanbiedingen, gebaseerd op de berichtvoorkeuren van de Leden, of voor enige andere doeleinden voor zover beschreven in deze privacy statement;
 • Voor interne algemene bedrijfsprocessen;

Om mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude en inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, en de algemene voorwaarden te handhaven.

Artikel 5 – Doorgifte van persoonsgegevens
5.1   Mio Brandi kan de persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met deze privacy statement en de toepasselijke wet- en regelgeving, doch niet buiten de EU/EER (met uitzondering voor Zwitserland).
5.2   Mio Brandi kan de persoonsgegevens delen met:

 • Leveranciers, groothandels, fabrikanten en belangenbehartigers met wie Mio Brandi een contract heeft gesloten dan wel wiens medewerking vereist is om uitvoering te geven aan haar activiteiten;
 • Bepaalde derden (zoals rechthebbenden van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), indien Mio Brandi daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van deze privacy statement. Mio Brandi kan de persoonsgegevens delen:
  • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel; of
  • indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of vervolging); of
  • indien het noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
 • Adverteerders indien de Leden via de website van Mio Brandi interesse hebben getoond in de aanschaf van een in de Advertentie aangeboden product en/of dienst of via de Website reageert op een Advertentie, om verdere communicatie en/of de eventuele transactie (koop/verkoop) met betrekking tot het in de Advertentie aangeboden product en/of dienst tussen het Lid en de Adverteerder mogelijk te maken.
 • Andere derden waaraan Leden toestemming hebben gegeven om de persoonsgegevens te delen;
 • Ondernemingen waarmee Mio Brandi in het kader van een reorganisatie van plan is te fuseren of waardoor zij wordt overgenomen.

Zonder het voorgaande te beperken, zal Mio Brandi – in haar streven om de privacy te respecteren en de website vrij te houden van kwaadwillende personen of partijen – de persoonsgegevens overigens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij zij te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie noodzakelijk is om een dreigend letsel of dreigende financiële schade te voorkomen of om vermeende illegale activiteiten te melden.

Artikel 6 – Marketingdoeleinden
6.1   De Leden gaan ermee akkoord dat Mio Brandi de verzamelde gegevens mag gebruiken om, al dan niet gepersonaliseerde, aanbiedingen te sturen of telefonisch contact op te nemen voor producten of diensten die interessant voor de Leden zouden kunnen zijn. Daarnaast gaan de Leden ermee akkoord om gegevens die bij gebruik van de activiteiten worden gegenereerd door Mio Brandi aan derden ter beschikking kunnen worden gesteld voor commerciële doeleinden (dat wil zeggen, voor het (laten) benaderen van het Lid met aanbiedingen van deze derden). Voorts kan Mio Brandi de persoonsgegevens combineren met gegevens die zij van andere bedrijven verzamelt en deze gebruiken om haar activiteiten en functionaliteit te verbeteren en te personaliseren. Wanneer een Lid geen marketingberichten wenst te ontvangen, kan zij haar berichtvoorkeuren aangeven door een mail te sturen naar info@capranera.nl.

Artikel 7 – Bescherming en opslag
7.1   Mio Brandi zal – rekening houdend met de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging – technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om te zorgen voor beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens en om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in Nederland.
7.2   Mio Brandi volgt de algemeen aanvaarde standaarden om de persoonsgegevens te beveiligen, zowel op het moment van communicatie als het moment waarop zij de persoonsgegevens heeft ontvangen.
7.3   Mio Brandi heeft fysieke, elektronische en beleidsmatige procedures die erop zijn gerecht om ongeautoriseerde toegang, verlies, of misbruik van Persoonsgegevens tegen te gaan.
7.4   Mio Brandi gebruikt SSL (secured socket layer) technologie om de communicatie van gevoelige informatie (zoals toegangscodes) te versleutelen.
7.5   Mio Brandi heeft een medewerker gegevensbescherming (hierna “MG”) aangesteld welke onafhankelijk toetst op de naleving van de AVG en overige privacy regelgeving door Mio Brandi.
7.6   Mio Brandi heeft de toegang tot de persoonsgegevens intern beperkt tot medewerkers, niet zijnde de MG, voor wie het noodzakelijk is om toegang tot de persoonsgegevens te hebben. Het is medewerkers, niet zijnde de MG, die daartoe niet bevoegd zijn, verboden om toegang te zoeken tot, of gebruik te maken van de persoonsgegevens. Het niet gevolg geven aan dit verbod kan leiden tot disciplinaire actie voor de betreffende medewerker.
7.7   De systemen van Mio Brandi zijn zo ingericht dat medewerkers die daartoe niet geautoriseerd zijn, ook geen toegang kunnen zoeken tot de persoonsgegevens.
7.8   De persoonsgegevens worden uitsluitend bewaard zo lang deze nodig zijn voor de het doel zoals omschreven in artikel 4 en artikel 6, tenzij de persoonsgegevens op grond van de dan geldende wetgeving langer dienen te worden bewaard. Daarna zullen deze worden vernietigd.
7.9   De Leden gaan ermee akkoord dat Mio Brandi bij het verwerken van de persoonsgegevens derde partijen mag inschakelen, waarmee Mio Brandi verwerkingsovereenkomsten heeft afgesloten.

Artikel 8 – Cookiereglement Mio Brandi
Mio Brandi gebruikt cookies die uw persoonlijke voorkeuren onthouden en het navigeren door de website van Mio Brandi vergemakkelijken.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op de harde schijf van uw computer¸ tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst. Elke keer dat u terugkeert naar dezelfde website, wordt de cookie gelezen en stuurt uw browser de relevante cookie naar de server van de website.

Welke cookies worden door Mio Brandi gebruikt?
Bij Mio Brandi gebruiken we de volgende typen cookies.

 1. Functionele cookies voor het vereenvoudigen van het gebruik van de website van Mio Brandi. Hiermee zorgen we dat u bijvoorbeeld wordt herkend binnen de website.
 2. Analytische cookies: deze zorgt ervoor dat iedere keer dat u onze website bezoekt, er een (geanonimiseerde) cookie wordt gegenereerd. Deze cookies zien of u al eerder op de site bent geweest en wordt slechts bij een eerste bezoek genereerd. Deze cookies dienen enkel voor statistische doeleinden o.a.:
 • Analyse frequentie en aantal bezoekers;
 • Op welke pagina wordt gestart en wordt geëindigd;
 • Hoelang er op de website wordt gekeken.

Op basis van deze cookies kan dit gedrag gedeeld met onze partners die op basis van dit gedrag relevante advertenties kunnen vertonen op andere websites en kanalen of voor inkoopdeals.Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

 1. Technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox);
 2. Wanneer en hoe lang u de Mio Brandi website bezoekt of gebruikt en welke pagina’s u bekijkt.

Cookies accepteren
Indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zullen wij u om uw toestemming vragen alvorens via de website cookies worden geplaatst. Door het gebruiken van deze website na het accepteren van het cookiebericht (indien van toepassing), dat wordt weergegeven wanneer u voor het eerst een bezoek aan de Website brengt, of door het gebruiken van onze website, nadat u geconfronteerd bent met het cookiebericht, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies op uw apparaat in overeenstemming met de voorwaarden van dit cookiereglement

Cookies uitschakelen of verwijderen
Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen. Ook is het mogelijk om uw internetbrowser zodanig in te stellen dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Een andere mogelijkheid is om aan te geven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van uw browser. Als u de cookies in uw browser verwijdert, worden ze na uw toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze website.

U kunt uw cookiesvoorkeuren ook beheren met behulp van de onderstaande links, voor een aantal van de meest populaire internetbrowsers:

 • Internet Explorer
 • Google Chrome
 • Firefox
 • Safari
 • Opera

Wijzigingen cookieverklaring
Mio Brandi behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit cookiereglement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan dit cookiereglement geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van het geldende cookiereglement op de hoogte bent. Voor meer informatie over de wijze waarop Mio Brandi met persoonsgegevens omgaat verwijzen wij naar onze privacyverklaring, welke eveneens van toepassing op ons cookiebeleid. Daarnaast u kunt contact rechtstreeks opnemen met ons via: info@capranera.nl.

Artikel 9 – Diversen
9.1   Ondanks dat Mio Brandi alle voorzorgmaatregelen heeft genomen en blijft nemen om de persoonsgegevens te beschermen, kan zich de situatie voordoen van een datalek. In dat geval zal Mio Brandi binnen 48 uur nadat zij kennis heeft genomen van het datalek de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokken Leden op de hoogte vragen via de bij haar bekende contactgegevens.
9.2   Elk Lid heeft te allen tijd inzake zijn de persoonsgegevens het recht op inzage, informatie, vergetelheid en beperking, vanaf het moment van het inroepen van dat recht. Mio Brandi zal altijd medewerking verlenen bij verzoeken om inzage, wijzigen of verwijdering van persoonsgegevens. Wel dient het desbetreffende Lid zich te identificeren bij Mio Brandi
9.3   Voor informatieverzoeken, vragen en klachten inzake deze privacy statement kan contact worden opgenomen met de klantenservice van Mio Brandi, info@capranera.nl of telefoonnummer 035 – 737 02 06.
9.4   Op deze privacy statement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende deze privacy statement zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.